Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders wordt gewaarborgd door een vertegenwoording in de medezeggenschapsraad (MR).
U kunt met al uw vragen met betrekking tot beleid, het onderwijs van uw kind en andere schoolse zaken terecht bij de leden van de MR.
Zij hebben het recht van advies en instemming in zaken die 'De Diamant"aangaan.
De medezegenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen die onder de Stichting PCPOW vallen.
Hier wordt advies of instemming gevraagd betreffende onderwerpen die al onze scholen aangaan. De GMR komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. Het mailadres van deze raad is mr@diamant.pcpow.nl 

Wat moet u weten

De MR bestaat uit de volgende leden:
Personeelsgeleding: Mariska Koppe, Rosa Andringa en Ylette Wesstein.
Oudergeleiding: Annemiek Verhoeven, Corine van Kampen en Vivian van Rossem.