Aanmelden

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht en daarmee de zogenaamde zorgplicht.
De zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen.
Voorheen moesten ouder(s)/verzorger(s) zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen.
Dit bekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In het Westland is dit het SPOW (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland).Als een bassischool besluit, via het schoolondersteuningsteam, dat het perspectief, om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, verloren dreigt te gaan wordt een HIA-overleg (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) gepland.
Als een kind nog niet op de bassischool zit verloopt deze procedure via S.O.S (Sterk Op School).
De ondersteuningsadviseur van het SPOW leidt het HIA-overleg.
Indien tijdens het HIA-overleg besloten wordt dat het SBO het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling dan vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SPOW.
Als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven melden ouder(s)/verzorger(s) zich bij S.B.O. de Diamant aan.
Er vindt dan met de ouder(s)/verzorger(s) en de Diamant een plaatsingsgesprek plaats.
Dit gesprek zal bestaan uit: kennismaken, plaatsing en afstemming met elkaar.
Meer informatie over de aanmelding kunt u vinden op de website van het SPOW: https://spow.nl