Aanmelden

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht en daarmee de zogenaamde zorgplicht.
De zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen.

Wat is passend onderwijs?Op school zijn er veel kinderen die de lessen goed kunnen volgen. Maar niet elk kind is hetzelfde. Soms heeft een kind extra hulp nodig of moet hij of zij meer oefenen. Of een kind heeft misschien andere uitleg of lesmateriaal nodig. Soms kan de school niet genoeg helpen en is het beter als het kind naar een andere school gaat. Dat kan een andere gewone school zijn of een school speciaal voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind dat extra hulp nodig heeft, moet onderwijs krijgen dat past bij hem of haar, zo dicht mogelijk bij huis. Scholen moeten daarom zorgen dat elk kind dat op hun school zit of zich bij hun school aanmeldt, de juiste onderwijsplek krijgt. Dit wordt geregeld met de "zorgplicht voor passend onderwijs".

Wat is een samenwerkingsverband?Scholen werken samen om te zorgen dat kinderen passend onderwijs krijgen. Dat heet een samenwerkingsverband. In Westland, Hoek van Holland en Maasland is er een samenwerkingsverband voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dat heet Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ (SPOW). U kunt meer informatie vinden op www.spow.nl

 

ZorgplichtElk kind moet goed onderwijs krijgen, dat bij het kind past. Als een kind extra hulp nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Dit heet zorgplicht. Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar aanmelden op een basisschool. Dit doet u schriftelijk. De school waar u uw kind heeft aangemeld, moet kijken of zij passend onderwijs aan uw kind kunnen geven. Dit geldt ook als uw kind al op school zit. Als dit niet lukt, moet de school (het schoolbestuur) een andere passende plek zoeken voor uw kind. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij kennen het kind het beste.


Dit bekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In het Westland is dit het SPOW (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland).Als een bassischool besluit, via het schoolondersteuningsteam, dat het perspectief, om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, verloren dreigt te gaan wordt een HIA-overleg (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) gepland.
Als een kind nog niet op de bassischool zit verloopt deze procedure via S.O.S (Sterk Op School).
De ondersteuningsadviseur van het SPOW leidt het HIA-overleg.
Indien tijdens het HIA-overleg besloten wordt dat het SBO het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling dan vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SPOW.
Als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven melden ouder(s)/verzorger(s) zich bij S.B.O. de Diamant aan.
Er vindt dan met de ouder(s)/verzorger(s) en de Diamant een plaatsingsgesprek plaats.
Dit gesprek zal bestaan uit: kennismaken, plaatsing en afstemming met elkaar.
Meer informatie over de aanmelding kunt u vinden op de website van het SPOW: https://spow.nl